ПОЛОЖЕННЯ про консультаційні пункти з питань цивільного захисту в Лука-Мелешківській  територіальній громаді

1.Загальні положення

1.1. Це положення визначає єдині вимоги до порядку створення та організації роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при Лука-Мелешківської сільської ради (далі – консультаційні пункти). Консультаційні пункти є осередками просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення Лука-Мелешківської ТГ з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Вони забезпечують органам місцевого самоврядування виконання завдань з навчання населення не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування захисту та діям в умовах надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

1.2. Діяльність консультаційних пунктів організовується відповідно до вимог: Кодексу Цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» (із змінами), наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07 червня 2011 року № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах», Плану основних заходів цивільного захисту області на поточний рік та щорічних

Організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення області захисту та діям у надзвичайних ситуаціях, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації; інших нормативно-правових і організаційно-розпорядчих актів, що регламентують підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

1.3. Мережа консультаційних пунктів на території громади створюється відповідними розпорядженнями сільського голови Лука-Мелешківської сільської ради. Населення, яке мешкає у власних будинках, рішенням голови територіальної громади закріплюється для навчання за відповідними консультаційними пунктами за територіальним принципом.

1.4. На підставі розпорядження сільського голови консультаційні пункти при ЦНАП, в адміністративних будівлях сільської ради створюються розпорядженнями (наказами) їх керівників(старостів), у яких вказується: перелік приміщень, які виділені для розташування пункту; група будинків тощо, мешканці яких охоплюються навчанням на пункті; особи, відповідальні за створення, обладнання та організацію роботи пункту (посадова особа органу влади, організації, при яких створюється пункт); кількість консультантів – фахівців різних напрямів (цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, медицини, пожежної безпеки, тощо), які залучаються до роботи пункту на громадських засадах; порядок роботи пункту та організації проведення консультацій; порядок взаємодії пункту з керівництвом об’єктів потенційної небезпеки щодо забезпечення надходження від них інформації про стан безпеки; порядок роботи з населенням, організаціями, підприємствами та установами щодо створення активу з питань цивільного захисту на місцях; порядок забезпечення пункту необхідним майном, літературою, навчальними посібниками та технічними засобами; облік та звітність про проведену пунктом роботу за рік; особа, відповідальна за виконання розпорядження (наказу).

1.5. У повсякденній діяльності консультаційні пункти керуються Положеннями про них. Положення про консультаційний пункт розробляється відповідно до вимог нормативних актів та Примірного положення посадовою особою, яка відповідає за питання цивільного захисту, погоджується структурним підрозділом з питань цивільного захисту районної державної адміністрації та затверджується сільським головою Лука-Мелешківської сільської ради.

1.6. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює сільський голова Лука-Мелешківської сільської ради, керівники підприємств, установ та організацій, на базі яких створено пункти.

1.7. Контроль за діяльністю консультаційних пунктів здійснюється: посадовою особою, яка відповідає за питання цивільного захисту; структурними підрозділами з питань цивільного захисту районної державної адміністрації під час перевірок стану цивільного захисту об’єктів, на базі яких ці пункти створено та при проведенні щорічних оглядів-конкурсів на кращу навчально-матеріальну базу та кращий консультаційний пункт з питань цивільного захисту; Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації спільно з територіальними органами державного нагляду у сфері цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Вінницькій області – у ході перевірки стану організації заходів цивільного захисту районів та територіальних громад.

1.8. Консультаційно-методична допомога щодо організації роботи консультаційних пунктів здійснюється педагогічними працівниками Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (далі – НМЦ ЦЗ та БЖД області).

2.   Завдання консультаційних пунктів та їх кадрове забезпечення

2.1. Головними завданнями консультаційних пунктів є: участь у навчанні населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, за тематикою Типової програми загальної підготовки населення Вінницької області до дій у надзвичайних ситуаціях; сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки; підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2. Відповідно до покладених на них головних завдань консультаційні пункти забезпечують доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо:

дій   в   умовах   надзвичайних          ситуацій та проявів терористичних актів;

застосування засобів індивідуального та колективного захисту; надання до медичної само та взаємодопомоги постраждалим; поведінки в несприятливих побутових і нестандартних ситуаціях;

забезпечення особистої та колективної безпечної життєдіяльності в різні

пори року;

створення умов для самостійного вивчення населенням посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та

прослуховування спеціального циклу теле- та радіопередач;

надання інформації населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту; участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань цивільного захисту, які сплановані та проводяться в області, районі, територіальній громаді, а також роз’яснення правил поведінки та дій в умовах виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій (організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах, вікторинах, виступах по радіо та телебаченню, поширення друкованої, аудіо та відеопродукції тощо);

участь у роботі із забезпечення високого рівня морально-психологічного

стану непрацюючого населення в умовах загрози та при виникненні надзвичайних ситуацій, а також при ліквідації їх наслідків; доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються участі населення у заходах цивільного захисту за місцем проживання (порядку дій за попереджувальним сигналом “Увага всім!”, при проведенні евакуаційних заходів тощо);

постійне вивчення та освоєння передового досвіду щодо форм і методів просвітницько-інформаційної роботи та пропаганди знань цивільного захисту; створення та удосконалення необхідної навчально-матеріальної бази.

2.3. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює сільський голова Лука-Мелешківської сільської ради. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на посадову чи спеціально призначену особу з питань цивільного захисту сільської ради, яка працює під контролем її керівника. Крім осіб, які безпосередньо відповідають за роботу консультаційних пунктів до проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань цивільного захисту серед населення, можуть залучатися (за їх згодою) консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку в НМЦ ЦЗ та БЖД області. Для проведення занять та консультацій з медичних тем та питань психологічної підготовки залучаються працівники органів охорони здоров’я. Для відпрацювання найбільш складних тем, проведення тренувань залучаються (за згодою) штатні працівники структурних підрозділів з питань цивільного захисту райдержадміністрації, НМЦ ЦЗ та БЖД області.

2.4. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, відповідає за планування заходів, які проводяться на пункті, зміст та своєчасне оновлення наочної інформації, організацію роботи консультантів з числа активістів цивільного захисту, стан навчально-матеріальної бази зобов’язана:

розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи; організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за порядком та в обсязі установленому розпорядженням сільського голови Лука-Мелешківської сільської ради; проводити інструктаж консультантів; забезпечувати необхідною навчально-методичною літературою мешканців, які побажали самостійно вивчати питання щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій; вести облік проведених заходів, з навчання непрацюючого населення на закріпленій за пунктом території; складати звіти про виконання плану роботи пункту і представляти їх керівникові організації, голові сільської ради;

складати заявки на придбання навчального і наочного приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання; стежити за станом та порядком у приміщеннях, які використовуються для забезпечення консультаційної роботи; брати участь у заходах просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

підтримувати постійну взаємодію з питань навчання непрацюючого населення з Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації та НМЦ ЦЗ та БЖД області. Для співробітників консультаційного пункту, у тому числі і для тих, які працюють за сумісництвом або на громадських засадах, функціональні обов’язки розробляються спеціально призначеною особою з питань цивільного захисту, при яких створено пункт та затверджуються її керівником.

2.5. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, повинна пройти навчання в НМЦ ЦЗ та БЖД області в перший рік призначення, а в подальшому 1 раз на 3 роки.

3.                 Матеріально-технічне забезпечення діяльності консультаційногопункту

3.1.    Навчальну матеріально-технічну   базу  консультаційного         пункту складають:

інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що забезпечує доступне доведення до мешканців певної території необхідної інформації з питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених на основі аналізу особливостей місцевих умов та ймовірних місцевих небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації; окреме приміщення, призначене для проведення інформаційно консультаційної роботи щодо дій у разі виникнення аварій, катастроф, стихійних лих, характерних для конкретної території та надання практичної допомоги населенню у самостійній підготовці за тематикою Типової програми загальної підготовки населення Вінницької області до дій у надзвичайних ситуаціях і оснащене для цього наочними засобами навчання, спеціальною літературою, навчальними посібниками та іншим майном, необхідним для навчання.

3.2. Рішенням голови сільської ради для консультаційного пункту виділяється приміщення у адміністративній будівлі, яке оснащується необхідними меблями (столи, стільці, шафи тощо). Біля вхідних дверей консультаційного пункту розміщується табличка з надписом

“Консультаційний пункт з питань цивільного захисту”. На видному місці (це може бути інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту) розміщуються розпорядок роботи пункту, графік проведення консультацій, прізвища та телефони консультантів.

Засоби обладнання та оснащення консультаційного пункту повинні відповідати сучасним вимогам теорії та практики захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Кожний відвідувач пункту повинен мати можливість отримати конкретну та вичерпну інформацію про ймовірні надзвичайні ситуації у місці його проживання, способи і засоби захисту, порядок евакуації тощо.

3.3 Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту є обов’язковим елементом консультаційного пункту та являє собою окремий стенд з тематично оформленими планшетами. Інформаційно-довідкові куточки розміщуються у легкодоступних для огляду місцях з масовим перебуванням людей адміністративного приміщення установи (коридори, холи, вестибюлі тощо).

3.4 Тематичний зміст планшетів інформаційно-довідкового куточка викладається зрозуміло, наочно, вкрай лаконічно та розміром шрифту, що забезпечує його легке сприйняття та включає:

пам’ятку щодо порядку зв’язку з екстреними службами, які діють за скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104 тощо) та комунальними аварійними службами допомоги населенню; карти-схеми зони відповідальності сільської ради з інформацією про ймовірні загрози техногенного характеру (аварій, катастроф на потенційно-небезпечних підприємствах), наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення; сигнали цивільного захисту (порядок оповіщення населення) в разі виникнення аварії, катастрофи або стихійного лиха, дії населення з отриманням таких сигналів або інформації про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій; рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних загроз техногенного характеру та правил поведінки під час виникнення аварій та катастроф; інформацію про імовірні загрози природного характеру (стихійні лиха) відповідно до пори року, наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення, що мешкає на території сільської ради та рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних сезонних загроз природного характеру і правил поведінки під час стихійного лиха; порядок проведення евакуації населення із схемою розміщення та адресами збірних евакуаційних пунктів, рекомендації щодо готовності населення до проведення евакуаційних заходів; розпорядок роботи консультаційного пункту та порядок отримання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту.

Зміст інформаційно-довідкового куточка консультаційного пункту може містити додаткові розділи:

рекомендації щодо захисту сільськогосподарських тварин, рослин і продуктів сільськогосподарського         виробництва,      продуктів  харчування, фуражу і води (з урахуванням місцевої специфіки); схему організації створених у територіальних громадах формувань спеціалізованих служб цивільного захисту, їх завдання при проведенні рятувальних        та      інших         невідкладних      робіт; порядок     дій формувань спеціалізованих   служб         цивільного захисту      при   ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій на території територіальної громади; порядок організації прийому евакуйованого населення (в разі наявності

таких завдань).

3.5 Для тематичного оформлення приміщення консультаційного пункту

використовуються: навчально-наочні посібники (плакати, стенди); спеціальна навчальна література; технічні засоби навчання; навчальне майно.

Крім того, для більшої наочності зон розповсюдження небезпечних факторів ймовірних аварій на потенційно небезпечних об’єктах, роз’яснення заходів цивільного захисту щодо евакуації населення та екіпірування засобами захисту можуть застосовуватися макети місцевості, що обслуговується сільською радою, наявних на місцевості будівель і споруд.

3.6. Навчально-наочні посібники (плакати, стенди) розміщуються на стінах приміщення консультаційного пункту та можуть містити, з урахуванням місцевих особливостей, інформаційні матеріали наступного змісту:

структура єдиної системи цивільного захисту (склад органів цивільного

захисту, обов’язки центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій); права та обов’язки громадян щодо захисту населення і територій від

надзвичайних ситуацій, обов’язки дорослого населення щодо захисту дітей; правила особистої, пожежної та техногенної безпеки; класифікація

надзвичайних ситуацій; хімічна небезпека; радіація; електричний струм;

увага газ; розлив ртуті; при пожежі; землетрус; обмороження; небезпека на воді; безпека руху; безпека переходів; застарілі боєприпаси; тероризм; небезпека у лісі; безпечна прогулянка у лісі; ураган; повінь; блискавка; ожеледиця; життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях; засоби захисту органів дихання і шкіри (засоби індивідуального захисту); евакуація населення; укриття населення в захисних спорудах; медичний захист; дозиметричний і хімічний контроль; оповіщення та інформування; інші інформативні матеріали, які розкривають зміст заходів захисту населення і територій відповідної території.

3.7. Спеціальна навчальна література, призначена для самостійної роботи відвідувачів консультаційного пункту, повинна бути представлена: Програмою загальної підготовки населення Вінницької області до дій у надзвичайних ситуаціях; навчальними посібниками з питань цивільного захисту; виписками із законодавчих та нормативних актів з питань захисту населення і територій та безпеки життєдіяльності; пам’ятками та рекомендаційними брошурами з питань охорони життя і здоров’я людини у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях; підшивками фахових журналів і газет.

3.8 Технічні засоби навчання: телевізор, відеоапаратура, комп’ютер з електронною базою спеціалізованих видань та доступом до мережі Інтернет, прийомні пристрої ефірного мовлення тощо.

3.9 Навчальне майно: засоби індивідуального захисту, які рекомендовані для застосування на території чи об’єкті, що обслуговується пунктом; засоби пожежогасіння; засоби надання домедичної допомоги; медичні муляжі та багатофункціональні тренажери для навчання навичкам надання домедичної допомоги; радіометри та дозиметри побутові. Кількість зразків навчального майна консультаційного пункту визначається місцевими умовами.

3.10. Обов’язки щодо обладнання та оснащення приміщення консультаційного пункту тематичними стендами, інформаційно-довідковим куточком, спеціальною навчальною літературою, технічними засобами навчання, навчальним майном тощо покладаються на керівника ЦНАП, ЖЕО, сільської (селищної), міської ради.

3.11 Матеріальні та фінансові витрати, пов’язані з відділенням та утриманням приміщень консультаційного пункту, їх обладнанням та оснащенням необхідною навчальною матеріально-технічною базою здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

4.   Організація роботи консультаційних пунктів

4.1. Робота консультаційних пунктів організовується за річним планом роботи пункту згідно із затвердженими розпорядженням голови облдержадміністрації Планом основних заходів цивільного захисту області на поточний рік та щорічними Організаційно-методичними вказівками щодо навчання населення області захисту та діям у надзвичайних ситуаціях.

4.2. У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази пункту. План роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, яка безпосередньо відповідає за його роботу і затверджується керівником установи, підприємства, організації, де розташований консультаційний пункт. Консультаційна робота з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками пункту здійснюється згідно з графіком їх роботи на місяць.

4.3. Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом: проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій за рекомендаціями щорічних Організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення області захисту та діям у надзвичайних ситуаціях; проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів відеофільмів тощо); розповсюдження та читання пам’яток, листівок, посібників, прослуховування радіопередач, перегляд та прослуховування спеціальних відеота аудіоматеріалів з тематики захисту населення; забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій за рекомендованою працівниками пункту літературою та за їх консультаційною допомогою; проведення представницьких заходів (днів професійних свят, змагань, оглядів-конкурсів тощо); участі у тренуваннях з цивільного захисту та захисту від надзвичайних ситуацій.

4.4. Консультаційні пункти можуть використовуватися для доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються їх участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом “Увага всім!”, при проведенні евакуаційних заходів, укритті у захисних спорудах, видачі засобів індивідуального захисту тощо).

4.5. При проведенні консультацій на пунктах обов’язково надається інформація про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання населення та порядок реагування на неї. Особливу увагу необхідно звертати на громадян, які проживають поряд з потенційно небезпечними об’єктами та у сільській місцевості, а також на дітей та соціально незахищені верстви населення. Керівники потенційно небезпечних об’єктів надають через консультаційні пункти постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення безпеки при аваріях.

4.6. Для проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту; працівники сільської ради; працівники ЦНАП, та консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку в НМЦ ЦЗ та БЖД області. Для проведення занять з медичних тем та питань психологічної підготовки залучаються працівники закладів охорони здоров’я.

4.7. Робота персоналу консультаційного пункту організовується таким чином, щоб кожен його відвідувач у будь – який час міг отримати вичерпну інформацію (роз’яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку його дій в умовах надзвичайної ситуації. На забезпечення цієї вимоги на консультаційному пункті (згідно розпорядку його роботи) повинен постійно бути працівник (консультант), здатний конкретизувати зміст інформації тематичних стендів (довідкової літератури, нормативних документів), а також мати список контактних телефонів консультантів фахівців у відповідній галузі знань з цивільної безпеки.

4.8. Просвітницька робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях спрямовується на підготовку громадян до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, зокрема: особливостей поведінки у різні пори року, поведінки на воді, на дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь тощо.

4.9. Основна увага при навчанні населення звертається на моральнопсихологічну підготовку, умілі дії у надзвичайних ситуаціях, характерних для місць його проживання, на виховання у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту у надзвичайних ситуаціях.

4.10. Основними організаційно-розпорядчими документами, які повинні бути на консультаційному пункті, є: витяг з розпорядження сільського голови про створення консультаційних пунктів на території ОТГ; розпорядження (наказ) голови сільської ради, при якій створено пункт, про його створення та організацію роботи; положення про консультаційний пункт; план роботи пункту на рік; графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками (консультантами) консультаційного пункту; журнал обліку консультацій.

4.11. Звітність про роботу консультаційних пунктів надається в органи, розпорядженнями яких ці пункти створено. Структурними підрозділами з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій та територіальної громади звітність надається до Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації за формою, змістом та у терміни, які встановлено Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту (додаток 5 до форми 7/1 НН).

Секретар

Лука-Мелешківської сільської ради                           Оксана ШЕВАНЮК

 

Додатки (зразки):

  1. Розпорядження міського голови “Про створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту”.
  2. Наказ керівника ЦНАП, житлово-експлуатаційної організації (керуючої компанії) “Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту”.
  3. Наказ голови сільської (селищної) ради “Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту”.
  4. Функціональні обов’язки працівників консультаційного пункту.
  5. План роботи консультаційного пункту на 20__рік.
  6. Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем за розділами «Типової програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій Вінницької області до дій у надзвичайних ситуаціях» для самостійного навчання населення з питань цивільного захисту на консультаційному пункті на 20__ рік.
  7. Перелік структурних, які здійснюють навчання населення з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності на території Вінницької області.
  8. Список працівників консультаційного пункту.
  9. Графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту на 20___р.
  10. Журнал обліку консультацій, наданих відвідувачам консультаційного пункту у 20__ році.

__________________________________________________________________