ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. ​Постійна комісія Лука-Мелешківської сільської ради є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.
 3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар сільської ради.
 4. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.
 5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями сільської ради, регламентом роботи ради та цим Положенням.
 6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень сільської ради, сільського голови або секретаря сільської ради.
 7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями сільської ради та інших рад, виконавчими органами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.
 8. Положення про постійну комісію затверджується сільською радою.
 9. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 10. Постійна комісія має право скликати сесію сільської ради у випадку, передбаченому п.9 ст.46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
 11. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

ГОЛОВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.
 2. Скликає і веде засідання комісії.
 3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.
 4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
 5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.
 6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
 7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
 8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
 9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та департаментом у справах засобів масової інформації та зав’язків з громадськістю сільської ради, забезпечує гласність в роботі комісії.
 10. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

 1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд сільської ради
 2. Постійна комісія за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами  перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.
 3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
 4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації.
  Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником  голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
 5. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
  Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
  Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 6. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готує висновки з цих питань.
 7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників  виконавчих органів сільської ради.
 8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно.
 9. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами та секретарями відповідних постійних комісій.
 10. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

Постійна комісія сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету  та  соціально-економічного розвитку  за дорученням ради або за    власною ініціативою попередньо розглядає:

 

 1. Проекти програм економічного і соціального  розвитку Лука-Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік;
 2. Проект сільського бюджету на відповідний рік;
 3. Звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і сільського бюджету;
 4. Звіти про виконання програм і сільського бюджету;
 5. Питання:
 • Підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів та розміри їх ставок;
 • Здійснення контролю за утворенням та використанням коштів цільових фондів, утворених сільською радою;
 • Надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих  податках і зборах та платі за землю;
  1. Вивчає і готує питання соціально-економічного, стратегічного розвитку громади, інші питання, які виносяться на розгляд ради;
  2. Розробляє проекти рішень ради, готує висновки та пропозиції з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
  3. Вивчає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

 

  Постійна комісія сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

 1. Проекти програм економічного і соціального  розвитку Лука-Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік;
 2. Проект сільського бюджету на відповідний рік;
 3. Звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і сільського бюджету;
 4. Звіти про виконання програм і сільського бюджету;
 5. Проекти місцевих програм охорони довкілля;
 6. Питання:
 • Координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови сіл;
 • Режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 • Ставок орендної плати за користування землею та об’єктами природоохоронного та водного фонду;
 • Розвитку  будівництва;
 • Щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
 • Розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов;
  1. Вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.
  2. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

 

Постійна комісія сільської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

 1. Проекти програм економічного і соціального розвитку Лука-Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік;
 2. Проект сільського бюджету на відповідний рік;
 3. Звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і сільського бюджету;
 4. Звіти про виконання програм і сільського бюджету, а також звіти про хід та результати відчуження комунального майна;
 5. Питання:
 • Удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством;
 • Підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації;
 • Щодо розгляду проектів сільських програм в сфері благоустрою;
 • Створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
 • Щодо стану та ефективного використання комунальної власності територіальної громади;
 • Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
 • Підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 • Сприяння виконавчим органам сільської ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;
 1. Вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства села, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
 2. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

Постійна комісія сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:​

 

 1. Проекти програм економічного і соціального  розвитку Лука-Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік;
 2. Проект сільського бюджету на відповідний рік;
 3. Звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і сільського бюджету;
 4. Звіти про виконання програм і сільського бюджету;
 5. Питання:
 • Створення умов для розвитку культури;
 • Сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесл;
 • Створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
 • Створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
 • Ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
 • Сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;
  1. Вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
  2. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

 Постійна комісія сільської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення за дорученням ради або за власною ініціативою  попередньо розглядає:

 

 1. Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;
 2. Звіти про виконання програм і бюджету;
 3. Звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і сільського бюджету;
 4. Звіти про виконання програм і сільського бюджету;
 5. Питання:
 • Реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я,  материнства і дитинства;
 • Забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
 • Оптимізації структури системи охорони здоров’я;
 • Поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених  громадян;
 • Надання відповідно до чинного законодавства пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • Забезпечення прав пільгових категорій громадян на безкоштовне отримання ліків, зубопротезування та підготовка відповідних пропозицій сільській раді з цих питань;
 • Здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно   до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;
 • Взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;
 • Забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
  1. Вивчає і готує питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
  2. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

ВЗАЄМОДІЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ТА ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Рекомендації постійної комісії подаються сільському голові в письмовій формі з реєстрацією у відділі звернень сільської ради та її виконкому.
 2. Виконавчий комітет, виконавчі органи сільської ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та  надати аргументовану відповідь.
 3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, виконавчими органами  сільської ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.
 4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд сільської ради проект рішення з порушеного питання.
 5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Зміни і доповнення до Положення можуть бути внесені за пропозицією сільського голови, постійних комісій сільської ради, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів сільської ради.